12. 9. 2007 - Zastupitelstvo
Foto: Rudolf Flachs - 13. 9. 2007 - snímek:2007_09_12_5169
img00001.jpg
snímek:2007_09_12_5169
12. 9. 2007 - Zastupitelstvo
Foto: Rudolf Flachs