12. 9. 2007 - Zastupitelstvo
Foto: Rudolf Flachs - 13. 9. 2007 - snímek:2007_09_12_5173
img00004.jpg
snímek:2007_09_12_5173
12. 9. 2007 - Zastupitelstvo
Foto: Rudolf Flachs