12. 9. 2007 - Zastupitelstvo
Foto: Rudolf Flachs - 13. 9. 2007 - snímek:2007_09_12_5201
img00013.jpg
snímek:2007_09_12_5201
12. 9. 2007 - Zastupitelstvo
Foto: Rudolf Flachs